mail@canakkaleistek.k12.tr
(0)286 501 1881

PROJELERİMİZ

Anasayfa Projelerimiz
ÖZEL İSTEK 1915 ÇANAKKALE OKULLARI PROJELERİÖZEL İSTEK 1915 ÇANAKKALE OKULLARI ORMAN PROGRAMI EYLEM PLANI

Orijinal ismi "Learning About Forest-LEAF" olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Bugün 28 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu Program'a ülkemiz TÜRÇEV'in programlarından biri olarak 2004 yılında katılmıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 253 okulda çalışmalarını sürdürmektedir.
Okullarda Orman Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programıdır. Program bu amaca yönelik olarak, ormanların eğitsel etkinliklerde kullanılmasını teşvik eder, ormanlarla ilgili olarak yapılacak yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetleri desteklemeyi hedefler.
Programda, ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip olduğu değerin ve önemin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması beklenmektedir. İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değeri bulunan ormanların özelliklerini ve değerini başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından anlaşılması Program’ın ana felsefesini oluşturmaktadır.
Okullarda Orman Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Kahverengi Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Kahverengi Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Okullarda Orman projesi uzun ve verimli bir programdır. Kahverengi Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi ayrıca verilmektedir.
Okullarda Orman Programı’nın ana teması, orman ve içersinde barındırdığı tüm yaşam alanı olmakla beraber, Program aracılığıyla verilen çevre eğitiminin yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden ve çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve katılımcı bir insan modeli yetiştirmek gibi bir amacı daha vardır.
1) Sürdürülebilirlik için Eğitim
2) Disiplinlerarası Yaklaşım (Whole school approach)
3) Alternatif Eğitim Metotları
4)Okul Dışında Eğitim (Outdoor Education),
5) Yaşayarak Öğrenme (Experiential Learning)
6) Değerler Eğitimi (Values Education)
7) Eğitimin Çeşitli Etkinliklerle (oyun, tiyatro, müzik, resim) Desteklenmesi
Okullarda Orman Programı klasik eğitim metotlarından farklı olarak yukarıda belirtilen temellerin sağlanması esasına dayalıdır. Bu bağlamda Program, sürdürülebilir bir yaşam için eğitimin en temel araç olduğu inancıyla, işlenecek konuların sadece bir dersle sınırlandırılmayıp tüm eğitim sürecine yansıtıldığı, öğrencinin birebir içerisinde olacağı alternatif eğitim metotlarının uygulandığı ve bunun sonucunda da “değerler”in de eğitildiği bir temele sahiptir.
ÖĞRENCİLER;
- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
- Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
- Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
- İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
- Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
- Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;
- Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
- Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
- Okul öğrencilerce sahiplenilir,
- Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
- Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
- İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.
PROGRAM GEREKLERİ
Programın bir okulda başarıyla uygulanabilmesi için aşağıdaki gereklerin yerine getirileceğinden emin olunması gerekir.
- Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,
- Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,
- Çalışanların aktif katılımı,
- Uzun ve verimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği.


34 Yıllık Tecrübe

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir.

Atatürk

0 Alanında Uzman Öğretmen
0 Başarılı Çocuk
0 Mutlu Aile
0 Ödül